Záručné podmienky:

Záruka na taxISdrv chránené dátové úložisko 16 GB a certifikovaný pokladničný program (PPEKK) taxiSdrv je 12 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom dodania technických zariadení alebo inštaláciou PPEKK a to tým dňom, ktorý nastane skôr. Servisné stredisko je sídlo našej spoločnosti.

Počas záručnej doby Vám odstránime prípadné vady taxISdrv. Ak nie je dohodnuté inak, vady sa odstraňujú najneskôr do 30 dní od doručenia vadného taxISdrv do miesta záručného a pozáručného servisu – servisného strediska, ktorého sídlo je: Dobšinského 18/A, 811 05 Bratislava s písomným opisom vady. V prípade, ak vada vyžaduje re-certifikáciu taxISdrv u finančného riaditeľstva SR lehota na odstraňovanie Vád sa posúva o lehotu finančného riaditeľstva na re-certifikáciu taxISdrv.

Pod záručnou vadou sa rozumie výrobná vada taxISdrv, t.j. vady vzniknuté bez zavinenia kupujúceho. Záruka sa nevzťahuje najmä na chyby funkčnosti spôsobené:

 • neodbornou inštaláciou a manipuláciou, chybou obsluhy, neoprávnenými zmenami produktu alebo pokusom o opravu obsluhou a zanedbanou údržbou

 • nevhodnými prevádzkovými podmienkami

 • obliatie alebo znečistenie produktu tekutinami alebo inými cudzími látkami, nadmerná vlhkosť, prašnosť, pôsobenie chemických exhalátov

 • nevhodné skladovanie alebo umiestnenie

 • neprimeraným zaťažením a používaním v rozpore s technickou dokumentáciou

 • bežným fyzickým opotrebovaním a poškodením mechanických častí, krytov

 • zanesením počítačových vírusov, používaním neautorizovaných programov, nevhodnou konfiguráciou operačného systému, resp. hostiteľských hardvérových prostriedkov

 • spojením zariadenia s neschváleným hostiteľským zariadením, montážou alebo demontážou zariadenia a jeho komponentov

 • napojením zariadenia na neschválený zdroj alebo pripojením na nevyhovujúcu elektrickú sieť

 • poškodením pri preprave a preinštalovaní zariadení zákazníkom na iné miesto

 • priamym zásahom bleskom, požiarom, záplavou alebo inou prírodnou katastrofou

 • vadou nadradeného softvéru (softvér, ktorý využíva taxISdrv pre eKasa)

Servisné stredisko, prípadne priamo výrobca chráneného dátového úložiska si vyhradzujú právo posúdiť príčinu reklamovanej vady a určiť či sa na vadu vzťahuje záruka.

V prípade, ak reklamácia nebude posúdená ako záručná, bude výkon opravy (najmä: práca, náhradné diely) fakturovaný kupujúcemu.

Kupujúci má právo reklamovať taxISdrv len v prípade, ak používa aktuálne verzie certifikovaného pokladničného programu PPEKK.

Predávajúci nezodpovedá za akékoľvek škody vzniknuté z dôvodu vadnej dodávky alebo fungovania (prevádzky) predmetu zmluvy (prevádzkové riziká). Kupujúci musí konať s náležitou odbornou starostlivosťou.

V prípade zjavnej vady chráneného dátového úložiska, ktorá s vysokou pravdepodobnosťou je záručnou vadou má kupujúci právo na riešenie záručnej opravy formou dodania nového chráneného dátového úložiska za podmienky odovzdania vadou postihnutého chráneného dátového úložiska servisnému stredisku alebo výrobcovi, pričom ak servisné stredisko, prípadne výrobca chráneného dátového úložiska posúdia vadu ako nezáručnú zaväzuje sa kupujúci zaplatiť za dodanie nového chráneného úložiska jeho cenu. Servisné stredisko, resp. výrobca si vyhradzujú právo nevykonávať opravu vadného chráneného úložiska, ale opravu realizovať dodaním nového chráneného dátového úložiska. Bez ohľadu na povahu vady sa predávajúci zaväzuje následne kupujúcemu vrátiť jeho chránené dátové úložisko poskytnuté kupujúcim pre riešenie vady. Predávajúci má právo pred realizáciou akejkoľvek opravy (záručnej a pozáručnej) požadovať po zákazníkovi preddavok na technické zariadenia a výkony, pričom v prípade, ak bude vada posúdená ako záručná, budú zákazníkovi finančné prostriedky vrátené. Bez ohľadu na druh vady (záručná, nezáručná) v prípade, ak sa zákazník dohodne na mieste opravy v jeho prevádzke, cestovné náklady a náhrada za čas strávený na ceste sú zákazníkovi vždy fakturované.

Zákazníci majú možnosť počas záručnej doby si objednať support pre ďalšie obdobie. Cieľom supportu je rozšírenie záručnej doby na certifikovaný pokladničný program (PPEKK) pre prípadné úpravy vyžiadané finančným riaditeľstvom SR.

V prípade, ak sme Vám dodali aj ďalšie zariadenia, napr. porty do tlačiarní, alebo nové tlačiarne použijú sa na tieto zariadenia v primeranom rozsahu záručné podmienky uvedené vyššie s tým, že záručná doba môže byť odlišná – vyznačená na obchodnom dokumente (napr. dodací list, faktúra), záruka môže byť obmedzená výrobcom (napr. na tlačové hlavy a pod.) a lehota na záručnú opravu sa môže predĺžiť o ďalších 30 dní. Upozorňujeme, že nemôžeme a nepreberáme zodpovednosť za funkčnosť riešenia v prípade dodatočne montovaného sériového portu (objektívne dôvody napr. vek a stav opotrebenia tlačiarne, systémového konektoru a pod.)

V prípade záujmu o taxISdrv,
alebo v prípade akýchkoľvek otázok nás
prosím kontaktujte na: +421 902 960 009