Umiestnenie na prevádzke, CHDÚ, legislatíva

Riešenie taxISdrv je určené na prevádzkovanie v bežných podmienkach maloobchodného predaja, t.j. v krytých, suchých, čistých a vetraných priestoroch bez otrasov, len s výpočtovou technikou (počítačom a pod.), ktorá má podporovaný a aktualizovaný operačný systém, len s kompatibilnou tlačiarňou, ktorá je priamo (sériovým pripojením) pripojená do kompatibilného chráneného dátového úložiska a nemá sprístupnenú tlač iným spôsobom. taxISdrv nie je možné používať vo vlhkých a prašných prostrediach, v mraze a teplote vyššej ako 45°C. TaxISdrv je možné používať aj na iný ako maloobchodný predaj pokiaľ sa zachovajú vyššie uvedené prevádzkové podmienky. taxISdrv vyžaduje pre svoju prevádzku prístup do internetu. taxISdrv vyžaduje pre svoju prevádzku kompatibilné chránené dátové úložisko (CHDÚ). Prosím overte si, či chránené dátové úložisko je skutočne kompatibilné s taxISdrv, nakoľko chránené dátové úložiská od iných partnerov aj od totožného výrobcu nemusia byť s taxISdrv kompatibilné!

Podporované operačné systémy:

  • Microsoft Windows 7 a vyšší

  • Linux bez známeho obmedzenia s podporou Java 8

  • Android od verzie 5.0

taxISdrv je možné používať len s náležitou odbornou starostlivosťou, v súlade s platnými predpismi, najmä však v súlade so zákonom NR SR č. 289/2008 Z. z. Užívateľ musí používať taxISdrv len s aktuálnou (aktualizovanou) verziou pokladničného programu (PPEKK).

Licenčné podmienky:

Súčasťou taxISdrv je certifikovaný softvér – pokladničný program (PPEKK), ku ktorému ako zákazník získavate kúpou riešenia taxISdrv tieto práva na používanie (licenciu):

Licenčné podmienky pre 1 ks riešenia taxISdrv (1 ks chráneného dátového úložiska a 1 ks užívateľskej licencie pre certifikovaný pokladničný program (PPEKK)):

  1. účel použitia: podpora eKASA pri realizovaní obchodnej činnosti kupujúceho

  2. kupujúci je oprávnený používať certifikovaný pokladničný program (PPEKK) a kompatibilné chránené dátové úložisko na jednom počítači, pričom s týmto počítačom môžu pracovať zamestnanci kupujúceho bez obmedzenia ich počtu – (licencia počítač)

  3. pokladničný program (PPEKK) je nevyhnuté pre jeho používanie aktivovať spolu s kompatibilným chráneným dátovým úložiskom. Aktivácia sa vykonáva prostredníctvom aktivačného programu, ktorý vyžaduje pripojenie do internetu

  4. v prípade výmeny počítača je kupujúci oprávnený používať taxISdrv na počítači, ktorý nahrádza pôvodný počítač. Právo na používanie z pôvodného počítača náhradou zaniká. V prípade výmeny počítača môže pokladničný program (PPEKK) vyžadovať re-aktiváciu (vyžaduje pripojenie do internetu)

  5. kupujúci nie je oprávnený taxISdrv poskytnúť tretej strane, okrem finančnej správy, prípadne orgánov činných v trestnom konaní

V prípade záujmu o taxISdrv,
alebo v prípade akýchkoľvek otázok nás
prosím kontaktujte na: +421 902 960 009